OK Tyto stránky využívají k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam soubory cookie. Nastavení cookie
NÁKUPNÍ KOŠÍK

Nemáte žádné zboží v nákupním košíku

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

VIPS army s.r.o.

se sídlem Na Bělidle 1135, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

identifikační číslo: 254 29 957

zapsaná v OR složka C 17988 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

www.vipsarmy.cz

 

Pro lepší přehlednost a orientaci jsou níže uvedeny pojmy, které se v těchto Zásadách často opakují.

E-SHOP - internetová aplikace dostupná v síti internet, vyvinutá za účelem zobrazení, výběru a objednání služeb zákazníkem, www.vipsarmy.cz;

INFORMAČNÍ SYSTÉM – interní informační systém, který slouží k evidenci různých aktivit v rámci podnikání správce, včetně evidencí obsahující osobní údaje;

OSOBNÍ ÚDAJ -jakékoli informace o subjektu, na jejichž základě jej lze přímo či nepřímo identifikovat;

REGISTROVANÝ UŽIVATEL – subjekt údajů, který využil možnosti zřídit a využívat uživatelský účet dostupný na webu Správce;

SPRÁVCE – určuje cíle a prostředky zpracování; VIPS army s.r.o., se sídlem Na Bělidle 1135, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČ: 254 29 957, zapsaná v OR složka C 17988 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, většinou v pozici prodávajícího zboží a služeb;

SUBJEKT ÚDAJŮ - fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde o zákazníka nebo o potencionálního zákazníka;

WEB – webové stránky Správce www.vipsarmy.cz;

ZPRACOVATEL – vykonává činnosti zpracování na základě smlouvy nebo jiného pověření pro Správce;

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení výmaz nebo zničení.

 

I.                    Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje při provozu e-shopu zákazníků, v určitých případech i potencionálních zákazníků, kteří si zboží teprve v prostředí e-shopu prohlížejí.

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, e-mail, mobilní telefon, fakturační údaje, bankovní spojení, IP adresa, cookies, historie objednávek.

Dobrovolně poskytnuté osobní údaje. Uživatelé poskytují dobrovolně osobní údaje Správci, a to, jakmile se uživatel registruje, nakupuje v e-shopu správce či jakýmkoli jiným způsobem (např. e-mailem, telefonicky), nebo jiným obdobným způsobem.

Zvláštní kategorie osobních údajů (Citlivé osobní údaje). Správce tuto kategorii údajů u svých zákazníků nezpracovává.

Veřejně dostupné osobní údaje. Správce může zpracovávat osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů a vzájemně je kombinovat s těmi, které byly subjekty údajů správci dobrovolně poskytnuty.

Webové stránky. Správce zpracovává informace o tom, kdy subjekty údajů navštíví a prohlíží si jeho webové stránky. Tyto informace mohou zahrnovat IP adresu, aktivitu na webu a další informace o interakci s našimi webovými stránkami. Tyto data Správce může shromažďovat jako součást protokolu nebo pomocí souborů cookies nebo jiných technologií pro sledování.

 

II.                  Účely zpracování

Všechny zmíněné kategorie osobních údajů Správce zpracovává, neboť jsou nezbytné k naplnění níže uvedených účelů:

A.                 Plnění smlouvy

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých těsně před uzavřením kupní smlouvy.

Zpracování osobních údajů se provádí za účelem bezproblémového dodání zboží nebo služeb, které subjekt údajů objednal.

B.                 Zasílání transakčních zpráv.

Jedná se o zprávy pro registrované Uživatele, k zajištění informovanosti o nutné údržbě nebo chybových stavech e-shopu, jakož i o nových funkcionalitách. Současně zde patří e-maily o stavu objednávky, doručení objednávky nebo fázi reklamačního řízení atd. Může se jednat o transakční e-maily nebo zprávy prostřednictvím Informačního systému, či jiné obdobné zprávy.

C.                 COOKIES

Webové stránky správce používají cookies. O jejich nastavení a používání informuje správce na samostatné podstránce webu.

Soubory cookies jsou malé soubory, které dočasně ukládají informace ve vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování chování uživatelů na webu. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies pomáhají např.:

-              ke správné funkčnosti stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi, zpracování těchto cookies nelze odmítnout;

-              při zapamatování přihlašovacích údajů k účtu na webu, takže je není třeba pokaždé zadávat, tyto cookies lze odmítnout;

-              při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho přizpůsobit co nejlépe naši nabídku, tyto cookies lze odmítnout;

Některé marketingové cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami, a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Například informace o prohlížených produktech mohou být využity k tomu, aby byla návštěvníkovi na internetových stránkách mimo web správce zobrazována pouze taková reklama, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá. Podle těchto údajů vás však nelze identifikovat.

Webové stránky správce využívají následující soubory cookies třetích stran:

AdWords (Google Inc), Sklik (Seznam.cz, a. s.), Google Analytics (Google Inc).

Soubory cookies lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies. Změnit nastavení cookies lze také na webu správce.

D.                 Splnění zákonných požadavků včetně účasti v soudních řízeních a zákonných požadavků orgánů veřejné správy, včetně dodržování národní bezpečnosti nebo práva.

 

III.                Plánovaná doba zpracování

Pro účely registrace a vedení uživatelského účtu mohou být zpracovány veškeré kategorie osobních údajů, a to po dobu 2 let od posledního aktivního přihlášení k uživatelskému účtu, pakliže o zrušení účtu subjekt údajů nepožádá dříve.

Pro účely plnění práv a povinností ze smluvního vztahu mezi správcem a zákazníkem a to po dobu trvání smluvního vztahu mezi Správcem a subjektem údajů, případně po dobu nutnou k plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do uplynutí doby 5 let ode dne ukončení smluvního vztahu se subjektem údajů.

Doba pro zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení, jsou 2 roky od posledního aktivního prohlédnutí obchodního sdělení odběratelem, pakliže se z odběru subjekt údajů z odběru neodhlásí dříve.

Výjimkou jsou daňové doklady vystavené Správcem Správce v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., Daňové doklady se uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

IV.               Technická, bezpečností a organizační opatření

Technická a bezpečnostní opatření. Správce s ohledem na pravděpodobnost rizik a s ohledem na poměr mezi cenou možných opatření jakož i technickým možnostem zavedl technická bezpečností a organizační opatření – a to ve všech oblastech, kde dochází ke zpracování osobních údajů (zejména provoz webu, provoz e-shopu, zaměstnanecká agenda, komunikace se zákazníky). Správce splňuje přísné požadavky stran GDPR.

Vývojáři Správce spolupracují s advokáty, aby bylo zajištěno, že provozování e-shopu a webu Správce a poskytování služeb Správcem odpovídá platným právním předpisům o nevyžádané poště a ochraně soukromí.

Správce nemůže zveřejnit všechny detaily a okolnosti technické povahy, kterými chrání svůj web a e-shop a osobní údaje, které zpracovává. Zveřejněním detailů by mohlo dojít k usnadnění cesty těm, kteří by o prolomení systémů a bezpečnostních bariér mohli usilovat.

Správce sděluje, že používá bezpečný informační systém, který poskytuje osobním údajům zabezpečení odpovídající stavu techniky, nákladům, povaze, rozsahu a účelům zpracování. Správce považuje informační systém za bezpečný také s ohledem na možná rizika pro práva a svobody fyzických osob.

Organizační opatření. Všichni zaměstnanci, kteří mají přístup k osobním údajům jsou zavázáni mlčenlivostí a musí respektovat bezpečnostní zásady. Přístupy do všech systémů včetně informačního systému jsou personalizovány a kryty hesly, která se tvoří různými způsoby. Informační systém eviduje logy, aby Správce mohl kontrolovat přístup jednotlivých zaměstnanců k jednotlivým databázím. Zaměstnanci jsou pravidelně školeni.

Kancelář. Kanceláře Správce jsou bezpečné, uzamykatelné a cizí lidé k nim bez vědomí Správce nemají přístup. Evidence vedené v papírové formě Správce nevede, jen tam, kde je to nezbytně nutné. V takovém případě je Správce uchovává zamčené.

 

V.                 Předání osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje Správce předává pouze subjektům, se kterými má uzavřenou řádnou zpracovatelskou smlouvu nebo smlouvu společných správců.

Zpracovatelé. Správce používá pouze prověřené zpracovatele, se kterými má uzavřenou písemnou smlouvu, a kteří poskytují Správci minimálně stejné záruky jako Správce subjektům údajů.  Správce používá pouze zpracovatele, kteří jsou z EU nebo ze zemí bezpečných podle rozhodnutí Evropské Komise. Všichni tito partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jim je správce zpřístupnil.

Zpracovatelé jsou subjekty, se kterými správce spolupracuje na poli vedení účetnictví, advokacie, vývoje a správy online řešení nebo marketingoví specialisté a dále software a cloudová řešení. Osobní údaje mohou být uloženy na serverech společností NET-SYSTEM s.r.o. nebo Chcisystem s.r.o. Využíváme služby doručovatelů a přepravců zboží, účetní a mzdový systém. Podrobnosti o našich zpracovatelích poskytujeme na vyžádání.

Zákonné povinnosti. Osobní údaje může Správce předat třetím osobám, jestliže to vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu v soudních sporech.

VI.               Práva subjektů údajů

Správce, je možné požádat o přístup k osobním údajům a požádat o opravu, změnu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů tam, kde jsou nepřesné nebo byly zpracovány v rozporu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Subjekt údajů má právo na přenositelnost osobních údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování (což Správce nečiní).

Práva subjektů údajů lze uplatnit na e-mailu info@vipsarmy.cz.

Správce usiluje o to, aby právům subjektů údajů neprodleně dokázal vyhovět. Nicméně mohou nastat okolnosti, za kterých Správce poskytnout přístup nemůže (například pokud žádané informace ohrožují soukromí jiných osob nebo jiná oprávněná práva, nebo tam, kde by náklady na poskytnutí přístupu byly nepřiměřené rizikům ohrožujícím soukromí jednotlivce v daném případě). Správce podnikne přiměřené kroky k ověření totožnosti žadatele před tím, než provede jakékoliv kroky stran práv subjektů údajů.

Podrobnosti o právech subjektů údajů:

1.       Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR budete mít právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od Správce:

V případě opakované žádosti bude Správce oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

2.       Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů. Subjekt údajů má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů. Zároveň je povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm Správce zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede Správce bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

3.       Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Správce má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány.

4.       Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

5.       Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude Správce informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

6.       Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud v souvislosti se Smlouvou o poskytování služeb Správce nebo na základě souhlasu poskytnete osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, máte právo od Správce získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět.

7.       Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu.

V případě, že Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Pokud je námitka podána v případě zpracování související s přímým marketingem, pak Správce ukončí zpracování bez zbytečného odkladu.

8.       Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

9.       Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Správce uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

VII.             Závěr

Zboží a služby Správce nejsou primárně určeny osobám mladším 16 let. Správce vědomě neshromažďuje osobní údaje osob mladších 16 let.

Tyto zásady mohou být změněny pouze písemně. O tom budou uživatelé informováni prostřednictvím webových stránek Správce.

V případě jakýchkoli dotazů stran Zásad zpracování osobních údajů se na nás prosím s důvěrou obraťte prostřednictvím e-mailu info@vipsarmy.cz.

VIPSARMY. Copyright (C) 2023