OK Tyto stránky využívají k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam soubory cookie. Nastavení cookie
NÁKUPNÍ KOŠÍK

Nemáte žádné zboží v nákupním košíku

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen „VOP“ nebo „Obchodní podmínky“)

vydané společností VIPS army, s.r.o., je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 17988 (dále jen „VIPS army, s.r.o.“), která provozuje e-shop dostupný na www.vipsarmy.cz

 

k úpravě práv a povinností vzniklých z Kupní smlouvy uzavřené mezi

 

VIPS army, s.r.o., (dále jen „Prodávající“), na straně jedné, a

 

Zákazníkem e-shopu (dále jen „Kupující“), na straně druhé,

(dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“).

 

 

POJMY A DEFINICE

Pokud není těmito VOP dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem používané v jednotném i množném čísle v následujících významech:

 

 

E-mail

textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva poslaná prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací, která může být uložena v síti nebo v koncovém zařízení, dokud není vyzvednuta příjemcem;

E-shop

internetová aplikace dostupná v síti internet, vyvinutá za účelem zobrazení, výběru a objednání Zboží Koncovým zákazníkem dostupná na www.vipsarmy.cz;

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;

Kupní smlouva

smlouva podle §2079 Občanského zákoníku uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E-shopu;

Kupující

je osoba, která si objednala zboží u Prodávajícího prostřednictvím E-shopu;

Košík

funkcionalita E-shopu, která je automaticky generována Uživatelem tím, že přidává nebo odebírá Zboží;

Občanský zákoník

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů;

Objednávka

dokončená transakce Koncovým zákazníkem s úmyslem uzavřít kupní smlouvu ke Zboží, stisknutím příslušného tlačítka;

Objednávkový formulář

formulář určený k vyplnění osobních údajů kupujícího, včetně výpisu zvoleného zboží, který slouží k uzavření kupní smlouvy;

Osobní údaje

jakékoli informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat;

Spotřebitel

je každý kupující, který je fyzická osoba a požívá ochrany spotřebitele dle platného práva;

Stránky

se rozumí webová aplikace Prodávajícho, kterou lze prohlížet webovým prohlížečem, dostupné na adrese www.vipsarmy.cz

Webové rozhraní

je soubor opatření, která v některých směrech omezují funkčnost a možnosti Uživatele v rámci webové aplikace E-shopu;

Zboží

jsou výrobky a/ nebo služby, které jsou nabízeny v E-shopu ke koupi blíže neurčenému okruhu Kupujících, a to včetně zboží použitého (opotřebovaného).

1           Předmět VOP

1.1.             Předmětem těchto Obchodních podmínek je úprava práv a povinností při vzniku Kupní smlouvy uzavřené v prostředí E-shopu, a to mezi Kupujícím a Prodávajícím.

2           Informace spotřebiteli před uzavřením kupní smlouvy

2.1          Spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí Zboží.

2.2          Odstoupení od smlouvy použije reklamační formulář nebo zašle na svoje náklady Prodávajícímu na adresu sídla společnosti Prodávajícího. Je přitom povinen uvést číslo svého bankovního účtu.

2.3          Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží.

2.4          Ceny Zboží jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dodání se liší podle zvolené metody platby a dodání Zboží.

3           Kupní smlouva

3.1          Předmětem Kupní smlouvy je prodej Zboží prostřednictvím E-shopu.

3.2          Kupující kupuje od Prodávajícího Zboží, které si zvolil (v množství, které zvolil) v uživatelském prostředí E-shopu, kde je vložil do Košíku. Kupující se zavazuje zaplatit cenu Zboží, která je uvedena u Zboží, včetně nákladů na dopravu.

3.3          Kupní cena je splatná před Dodáním zboží nejpozději bezprostředně před jeho převzetím Kupujícím.

3.4          Kupující si může na Stránkách ve svém Webovém rozhraní při tvorbě Objednávky zvolit způsob platby kupní ceny Prodávajícímu.

3.5          Prodávající je oprávněn volbu Kupujícího omezit i bez udání důvodu.

3.6          Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Prodávající.

3.7          Kupující je povinen uhradit náklady na poštovné a balné, ve výši uvedené u Objednávky.

3.8          Způsob platby volí Kupující výhradně z nabízených možností v E-shopu. Kupující je povinen uhradit náklady na provedení jím zvolené platby, ve výši, která je uvedená u tohoto způsobu platby.

3.9          Kupující je povinen platbu provést řádně s uvedením všech požadovaných náležitostí (včetně variabilního symbolu) a včas.

3.10       Prodávající se zavazuje, že dodá Zboží v přiměřené lhůtě od provedení platby nebo ukončení objednávky, pokud byla zvolena platba na dobírku. Lhůty uvedené v E-shopu jsou pouze orientační.

3.11       Pro objednání Zboží vyplní Kupující Objednávkový formulář ve webovém rozhraní Stránek.

3.12       Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.12.1      Objednávce, tedy o objednávaném Zboží;

3.12.2      kupní ceně a způsobu její úhrady;

3.12.3      požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;

3.12.4      nákladech spojených s dodáním zboží.

3.13       Objednávku odešle Kupující kliknutím na tlačítko „objednat“ nebo jiné obdobné tlačítko, kterým se objednávka s přihlédnutím ke všem okolnostem končí a odesílá se Prodávajícímu.

3.14       Před zasláním objednávky je kupující povinen zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.15       Veškerá prezentace Zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající k uzavření kupní smlouvy není povinen (§ 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije).

3.16       Okamžikem uzavření Kupní smlouvy, je potvrzení objednávky Prodávajícím doručené na e-mailovou adresu Kupujícího.

3.17       Prodávající a Zprostředkovatel mají právo požadovat od Kupujícího uzavření smlouvy písemně či telefonicky, či doplnění informací od Kupujícího, a to i poté, co byla objednávka Prodávajícím potvrzena.

3.18       Prodávající má právo poskytovat slevy na Zboží. Pokud Prodávající nestanoví jinak, slevy se nedají kombinovat.

3.19       Nebezpečí ztráty, poškození a zničení přecházejí na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží.

4           Cena zboží a platební podmínky

4.1          Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1          v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

4.1.2          v hotovosti ve skladu prodávajícího

4.1.3          bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1805806073/0300, vedený u společnosti Československá Obchodní Banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2          Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.3          V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.4          V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5          Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6          Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7          Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo ji odešle v papírové formě se zásilkou.

5           Doprava a převzetí zboží

5.1          V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy Kupující.

5.2          Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3          V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4          Při převzetí Zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud se přesto rozhodne Kupující zásilku převzít je v těchto případech povinen sepsat s přepravcem protokol o poškození zásilky.

5.5          Prodávající doručuje Zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení Objednávky zpravidla prostřednictvím profesionálního doručovatele. Tento způsob převzetí Zboží vylučuje možnost prohlídky Zboží před zaplacením.

5.6          Kupující má právo zvolit v rámci zadání Objednávky způsob doručení z možností uvedených Webovém rozhraním Stránek.

5.7          Vykonáním volby Kupující souhlasí s podmínkami doručení včetně ceny a obchodních podmínek přepravce.

5.8          Prodávající může od Kupujícího požadovat uzavření zvláštní dohody o doručení i po potvrzení Objednávky. Nedojde-li k dohodě, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

5.9          V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen též uhradit dodatečné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.10       Dodací lhůta je pro každé zboží stanovena zvlášť webovým rozhraním Stránek.

6           Odpovědnost za vady a reklamace

6.1          Kupující (Spotřebitel) může pro vyřízení jakýchkoliv reklamačních nároků využít webové stránky Prodávajícího, reklamacniformular.cz, nebo písemnou formu na adresu Prodávajícího.

6.2          Prodávající je povinen dodat věc ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad.

6.3          Prodávající odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Práva Spotřebitele z vadného plnění jsou dána Občanským zákoníkem.

6.4          Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců. To neplatí u opotřebeného (originálního) zboží, kde mohou být vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které věc měla při převzetí kupujícím. U opotřebeného (originálního) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady v době 12 měsíců od převzetí.

6.5          Není-li uvedeno ve smlouvě či v záručním listu výslovně jinak, nepřebírá Prodávající žádnou záruku za jakost zboží.

6.6          Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

6.7          Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Prodávajícímu a předmět plnění podle pokynů Prodávajícího opatruje či předá tak, aby vada mohla být objektivně přezkoumána. Neoznámí-li Spotřebitel vadu bez zbytečného odkladu, právo z vadného plnění mu nebude přiznáno.

6.8          Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě.

7           Poučení Kupujících-spotřebitelů o právu odstoupit od smlouvy

7.1          Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

7.2          Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny (VIPS army, s.r.o., Tovární 319, 471 54 Cvikov, či případně na adresu elektronické pošty prodávajícího info@vipsarmy.cz.

7.3          Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy 

7.3.1          o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, 

7.3.2          o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 

7.3.3          o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, 

7.3.4          o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, 

7.3.5          o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

7.4          Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Prodávající poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu po té, co se o porušení smlouvy dozvěděl.

7.5          Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a poučení o právu odstoupit od smlouvy dle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb., je k dispozici.

7.6          Kupující je povinen do 14 dnů od odstoupení zboží zaslat zpět na adresu Prodávajícího. Kupující jako spotřebitel nese v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu náklady spojené s navrácením zboží.

7.7          Prodávající vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně spotřebitel předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal), a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Prodávající nabízí.

7.8          Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající na adrese svého sídla. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8           Ochrana autorských práv

8.1          Stránky jsou autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. E-shop vykonává veškerá majetková práva vztahující se ke Stránkám.

8.2          Obsah Stránek je zakázáno uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil E-shop předem písemný souhlas.

9           Ochrana Osobních údajů

9.1          Ochrana osobních údajů odpovídá platným právním předpisům ČR, zejména zákonu na ochranu osobních údajů a GDPR.

9.2          Ochrana osobních údajů ze strany Prodávajícího je dále popsána v Zásadách zpracování osobních údajů.

10        Závěrečná ustanovení

10.1       Použitím Stránek Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami.

10.2       Zboží není určeno osobám mladším 16 let. Zákazník, který je mladší 16 let, dává užitím Stránek Prodávajícímu najevo, že si opatřil potřebný souhlas svých zákonných zástupců k právnímu jednání s Prodávajícím a E-shopem.

10.3       Zákazník, který je mladší 16 let, může udělit souhlas se zpracováním osobních údajů jen tehdy, pokud jeho souhlas schválí zákonný zástupce.

10.4       Za písemnou formu se považuje též sdělení či zpráva doručená e-mailem.

10.5       Náklady na prostředky komunikace na dálku při uzavření kupní smlouvy nese Prodávající, vyjma nákladů Kupujícího na vlastní internetové připojení při užití Stránek.

10.6       Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pokračováním v používání Stránek však dáváte souhlas s novým zněním obchodních podmínek.

10.7       Příslušnými dozorovými orgány ochrany Spotřebitele jsou: Česká obchodní inspekce, kontakt: www.coi.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů, kontakt. www.uoou.cz, Živnostenské úřady; Spotřebitel má právo využít možnosti mimosoudního řešení sporů u České obchodní inspekce. Podmínky jsou zveřejněny na jejích internetových stránkách.

10.8       Spotřebitel se může též domáhat svých práv u obecných soudů ČR

10.9       Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování VIPS army, s.r.o., Tovární 319, 471 54 Cvikov, adresa elektronické pošty info@vipsarmy.cz.

10.10   Smluvní strany výslovně prohlásili, že se s těmito obchodními podmínkami pozorně seznámily a bezvýhradně s nimi souhlasí

 

VIPSARMY. Copyright (C) 2023